ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง การขายพัสดุชำรุด ประจำปี 2562

 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ และตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่องประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง ประกาศการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีก่ารศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง ประกาศกำหนดการปิกภาคเรียนที่ 2/2562 และ เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง รับสมัครบุคคลศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตา

เอกสารงานวัดและประเมินผล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ

ตัวอย่างแผนการฝึก

แบบนิเทศฝึกงาน

  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่      
  ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ    
  ชื่อภาษาอังกฤษ Banphue industrial and community education college
  ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 417 หมู่ที่ 1    ถนน บริบาลภูมิเขตต์  
              ตำบล บ้านผือ   อำเภอ/เขต บ้านผือ  จังหวัด อุดรธานี รหัส 41160
  โทรศัพท์     โทร. (042) 282133      
  โทรสาร      โทร.(042) 281583      
  เว็บไซต์      www.bec.ac.th      
  เนื้อที่ของสถานศึกษา        
  81 ไร่  -       งาน   -       ตารางวา      
  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 13 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น   69      ห้อง   ได้แก่
1 โรงอาหาร     จำนวน    1      หลัง   7     ห้อง
2 บ้านพักผู้อำนวยการ   จำนวน    1      หลัง   2      ห้อง
3 อาคารหอประชุมและสำนักงาน จำนวน    1      หลัง   4      ห้อง
4 บ้านพักครู     จำนวน    2      หลัง  10     ห้อง
5 อาคารโรงฝึกงาน   จำนวน    1      หลัง   4      ห้อง
6 บ้านพักนักการภารโรง   จำนวน    3      หลัง   6      ห้อง
7 อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน    1      หลัง   15     ห้อง
8 ห้องน้ำห้องส้วม   จำนวน    3      หลัง   12      ห้อง
9 โรงงานช่างยนต์   จำนวน    1      หลัง     
10 อาคารโรงฝึกงานแบบ 2 จั่ว จำนวน    1      หลัง   2      ห้อง
11 อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน    1      หลัง  16    ห้อง
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.      
12 อาคารอเนกประสงค์   จำนวน    1      หลัง