ประวัติ ความเป็นมา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
        เมื่อปี พ.ศ. 2537 อำเภอบ้านผือ มีความประสงค์ขอจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือโดยใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ (โคกเกลี้ยง) จำนวน 146 ไร่ ในการนี้กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุไว้ในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพสู่ท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชนบทของประเทศและเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับช่างกึ่งฝีมือ ช่างฝึมือและช่างเทคนิค สนองตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนา การศึกษาแห่งชาติ กรมอาชีวศึกษาจึงได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (โคกเกลี้ยง) บ้านหัวคู หมู่ที่ 1ถนนบริบาลภูมิเขตต์ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 81 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 และเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม2541 เป็นต้นมา
     ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เปิดทำการสอนเพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปกติ และทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย และตั้งอยู่เลขที่ 417 ถนนบริบาลภูมิเขตต์  ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี โทร (042) 282133 อำเภอบ้านผือ  เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างออกไปประมาณ 56 กิโลเมตร จากจังหวัดอุดรธานี การเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีตามถนนมิตรภาพ (อุดรธานี -หนองคาย ) ถึงกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยงซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2021 ระยะทางอีกประมาณ 43 กิโลเมตรถึงอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือมีเนื้อที่โดยประมาณ 991 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ของอำเภอครอบรูปสามเหลื่ยมมุมฉาก โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 144 หมู่บ้าน ประชากรในเขตอำเภอทั้งสิ้น 112,124 คน แยกเป็นชาย 57,619 คน หญิง 54,505 คน ประชากรในเขตอำเภอบ้านผือ มีหลายเชื้อชาติ เช่น ลาว พวน (มีจำนวนมากที่สุด) ลาวเวียง ลาวภูคัง จีน ญวน และคนอิสานที่อพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธ์ (ข้อมูลปี 2531 โดย ผ.ศ.ฤดีมน  ปรีดีสนิท)

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
สีเขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณป่าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สีเหลือง   หมายถึง  ท้องถิ่นที่มีอารยธรรมทางพระพุทธศาสนา
"ลูกเขียว - เหลือง   ต้องเป็นผู้ที่มีความสุภาพ
อุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้  คู่คุณธรรม  ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น"

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

    ต้นอินทนิล