นายวิวัฒน์ พรมจารย์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 


นายเอกภพ นุ่มพรม

นายธนา ปัจชามาตย์

นายวรวุธ บุตรไชย

นายพิทยา วงศ์ก่อ

นายเอกชัย  นามบุญมี

นายปฏิภาณ มูลศรี

นายสุทธิพงษ์ ไชยยา

นายจิรศักดิ์ จันทโยธา