นายวิวัฒน์ พรมจารย์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

นายธนา ปัจชามาตย์

นายวรวุธ บุตรไชย

นายสุทธิพงษ์ ไชยย

นายพิทยา วงศ์ก่อ

นายเอกชัย  นามบุญมี

นายปฏิภาณ มูลศรี