นายศราวุธ คุ้มไพฑูรย์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายสุรสิทธิ์ แสงเสนาะ

นายสุทธิรักษ์ สิงห์วงศ์

นายสถาพร ศรบาล

นายครนพ บุญกว้าง

นายอลงกต ดวงศรี

นายสิทธิพงษ์ ผิวผ่อง 

 

นายศุภชัย สัสัน