นางสาวฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 นายสุจิตร์ สุราช

 นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณบุตร

 นายกฤษณะ บุพศิริ

 นายโกวิทย์ อุดมพันธ์

 นายนัฐพงษ์ สีหาวงษ์

 นายคมศักดิ์ ศรีอุดม