นางสาวฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

       นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณบุตร

       

      นายกฤษณะ บุพศิริ

          นายโกวิทย์ อุดมพันธ์

   

      นายนัฐพงษ์ สีหาวงษ์

     

        นายคมศักดิ์ ศรีอุดม

  

 นายศักดิ์นริทร์ พรหมจารีย์

   

 นางสาวศิริรัตน์ สุระอุดร

 ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   

 นายอลงกรณ์ พลราชม

ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ