นางสาวฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

       นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณบุตร

       

      นายกฤษณะ บุพศิริ

          นายโกวิทย์ อุดมพันธ์

   

      นายนัฐพงษ์ สีหาวงษ์

 

     

        นายคมศักดิ์ ศรีอุดม

 

  

 นายศักดิ์นริทร์ พรหมจารีย์

 

 

นายกิตติพงศ์  ทองประทุม

ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   

นางสาวจิรนันท์ พรมเขียว

 ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

นายอลงกรณ์ พลราชม

ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

     

     นางสาวศิริรัตน์ สุระอุดร

 ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ