นายณัฐวัฒน์ จันทะบาล
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

 

นายวรวิทย์ สรรพอาษา

 

นายยงยุทธ ไชยมาตย์

นายอัฐพล พิไชยฤกษ์

 

 

นาวสาวกวินชนก แก่นโพธิ์