นายพงษ์พันธ์    ชัยวงค์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นางสาวชัชวัล  เทพเสนา

 

นายวรวุธ  บุตรชัย