นางสาวไพริน   วานิช
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาวสุธานี โสโท

นางสาวชูพร จักรธำรงค์

นางสาวมนชุลี สีจันโท

นางสาวเสน่ห์จันทร์ สุวรรณแสง

นางสาวมัจฉา ใจซื่อ

นางสาวจันจิรา  แก้วตันตะ