นางสาวไพริน   วานิช
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาวชูพร จักรธำรงค์

นางสาวจันจิรา  แก้วตันตะ 

นางสาวมนชุลี สีจันโท

นางสาวเสน่ห์จันทร์ สุวรรณแสง

นางสาวมัจฉา ใจซื่อ