นายธนารักษ์  แสวงทรัพย์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางอมรวรรณ  แก้วดวงดี

นายไกรวิทย์ บรรเลงรมย

นางสาวณัฐติยา โกศิลา

นางสาวประภาพร เลิศเสถียร

นายจักรกริช ไชยแสน