ว่าที่ ร.ต. พงษ์พันธ์ คำหาญ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางอมรวรรณ  แก้วดวงดี

นางพันธิวา ทาปลัด

นายไกรวิทย์ บรรเลงรมย์

นางสาวณัฐติยา โกศิลา

นางสาวประภาพร เลิศเสถียร

นายเมธี อายุยืนนางสาวอัจฉรา กองมณีMiss. Ma Jian Rong 
Miss.Liu Liu