นายธนารักษ์  แสวงทรัพย์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางอมรวรรณ  แก้วดวงดี

นางพันธิวา ทาปลัด

นายไกรวิทย์ บรรเลงรมย์

นางสาวณัฐติยา โกศิลา

นางสาวประภาพร เลิศเสถียรนางสาวอัจฉรา กองมณี