ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครู

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง รับสมัครบุคลคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่องกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ

นางระรินรัตน์  ลาดี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

นางเสาวลักษณ์ ชนะมินทร์
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางยาลรินทร์   สิงห์วงษ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสมศักดิ์   วงษ์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวพัชรี น้อยเชียงคูณ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางยุวรีย์ นุ่มพรม
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

นางสาวกุลธิดา จันทะสี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ ก่อเกิด
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

นางสาวสุนิสา โคตามี
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางสาววนิดา วงศ์อ่อน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวณัฐภัสสร ภูหลวง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

นางสาวทวิกา ราชวงษ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวศิริลักษณ์  จันทุมมา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวกัณณิกา จำปาศิริ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวสุกัญญา สุวะรักษ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวอรษา แถววงษ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ

นางสาวจิราภรณ์ เมาวงษ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

นายสงคราม     เบ้าไอ่
นักการภารโรง

นายศกร แสนวัง
นักการภารโรง

นายบุญมี พรมมาดวง
นักการภารโรง

นายบำรุง นิตย์ภักดี
นักการภารโรง

นางหนูเรียง พันธ์ชัย
นักการภารโรง

นางสุภาพร เดชโฮม
นักการภารโรง

นายระเบียง ทุมดี
นักการภารโรง

นายสีเทา ดวงศรี
นักการภารโรง

นายพิชัย สุวรรณพันธุ์เถียว
พนักงานขับรถ

นายธวัชชัย ชัยสุนทร
พนักงานขับรถ

นายไวพจน์     ตะเนา
ยามรักษาการณ์

นายสุวรรณ ศรีทุม
ยามรักษาการณ์

นายเส็ง นาเมืองรักษ์
ยามรักษาการณ์