ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เอกสารงานวัดและประเมินผล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และวันเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ

ตัวอย่างแผนการฝึก

แบบนิเทศฝึกงาน

นางระรินรัตน์  ลาดี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

นางเสาวลักษณ์ ชนะมินทร์
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางยาลรินทร์   สิงห์วงษ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสมศักดิ์   วงษ์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวพัชรี น้อยเชียงคูณ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางยุวรีย์ นุ่มพรม
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

นางสาวกุลธิดา จันทะสี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ ก่อเกิด
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

นางสาวศิริลักษณ์  จันทุมมา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาววนิดา วงศ์อ่อน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวณัฐภัสสร ภูหลวง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

นางสาวทวิกา ราชวงษ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวอรษา แถววงษ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ

นางสาวจิราภรณ์ เมาวงษ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

นายสงคราม     เบ้าไอ่
นักการภารโรง

นายศกร แสนวัง
นักการภารโรง

นายบุญมี พรมมาดวง
นักการภารโรง

นายบำรุง นิตย์ภักดี
นักการภารโรง

นางหนูเรียง พันธ์ชัย
นักการภารโรง

นายระเบียง ทุมดี
นักการภารโรง

นายธวัชชัย ชัยสุนทร
พนักงานขับรถ

นายสีเทา ดวงศรี
นักการภารโรง

นายพิชัย สุวรรณพันธุ์เถียว
พนักงานขับรถ

นายไวพจน์     ตะเนา
ยามรักษาการณ์

นายสุวรรณ ศรีทุม
ยามรักษาการณ์

นายเส็ง นาเมืองรักษ์
ยามรักษาการณ์