นางระรินรัตน์  ลาดี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

นางยาลรินทร์   สิงห์วงษ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางยุวรีย์ นุ่มพรม
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

นายสมศักดิ์   วงษ์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวพัชรี น้อยเชียงคูณ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวกุลธิดา จันทะสี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ ก่อเกิด
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

นางสาววนิดา วงศ์อ่อน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

นางสาวทวิกา ราชวงษ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวจงรักดี นันทะ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 

นางสาวพิมพิไล พัดแก้ว

เจ้าหน้าที่งานสารบัญ

นายณัฐพล คำสว่าง

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางพรพรรณ ผลทิพย์

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

 

นางสาวจีระพร นาดี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

นายบำรุง นิตย์ภักดี
นักการภารโรง

นายพิชัย สุวรรณพันธุ์เถียว

พนักงานขับรถ

นางเตือนใจ จันทะสี

นางหนูเรียง พันธ์ชัย
นักการภารโรง

นายระเบียง ทุมดี
นักการภารโรง

นายสงคราม     เบ้าไอ่
นักการภารโรง

นายสีเทา ดวงศรี
นักการภารโรง

นายสุวรรณ ศรีทุม
ยามรักษาการณ์

นายไวพจน์     ตะเนา
ยามรักษาการณ์

นายเส็ง นาเมืองรักษ์
ยามรักษาการณ์