นายสุพล  แถมเงิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
นายเสน่ห์  วงษ์เล่ห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพีระพงค์ อนาวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายฐานุวัชร์ โฆษิตเจริญวัชร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย  ศรีโบราณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ