ข้อกำหนดแบบฟอร์ม PDCA 
 ใบปะหน้า PDCA
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพและองค์การนักวิชาชีพฯ

การวางแผน (Plan)

การดำเนินงาน (Doing)

การติดตามและตรวจสอบ (Check)

การแก้ไขปรับปรุง (Action)

 ติดต่อรับไฟล์เอกสาร PDCA  (*.docx ) ได้ที่สำนักงาน อวท.วก.บ้านผือ