วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้จัดโครงการเตรียนความพร้อมก่อนอยู่ค่ายพักแรม DAY CAMP วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ