โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ