โครงการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
ก่อนสำเร็จการศึกษา และการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ