วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน