พิธีปิดการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
และพิธีมอบเครื่องหมายประจำตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ