วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดยท่าน ผอ.สุพล แถมเงิน ดำเนินโครงการFIX IT CENTER ศูนยฺซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานและงองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี