การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) พบกับ การแสดง ผลงาน ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประสานความร่วมมือต่อยอดผลกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การขยายผลสิ่งประดิษฐ์ Supply Chain เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา