โครงการ เปิดโลกทัศน์สร้างงานสร้างอาชีพ
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฏาคม 2561