โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน ประจำปี 2561
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
ณ บ้านแม็ก หมู่ 1 ต.ข้าวสาร อ. บ้านผือ จ.อุดรธานี