การนิเทศติดตามและพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ