การติดตามนิเทศสถานศึกษาคุณธรรม โดย มูลนิธิสถิรคุณ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑