โครงการให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑