โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑