พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑