โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑