โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ