ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริการ ครู เจ้าหน้าที่ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอุดรธานี
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ