โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ