การประเมิน องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ