โครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN การใช้โปรแกรม Log Book และการเข้าใช้งาน V-cop.net
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ