การประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ