โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา
หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ