การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑