ท่านมาเราดีใจ ท่านไปเราคิดถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑