โครงกาารอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิจัยของผู้เรยนเพื่อการศึกษา วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑