ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑