โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ ๓ สี วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑