การประเมินคุณภาพลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สถานศึกษาขนาดกลาง)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒