โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒