พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีะในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 

และพิธีมอบตำแหน่งเครื่องหมายประจำตำแหน่ง ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒