โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ก่อนออกฝึกงานในประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒