โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาและการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒