วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ