วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับการตรวจติดตาม การปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสถานศึกษา จากนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วก.บ้านผือ 09/07/2563