วก.บ้านผือ นำโดย นายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ คณะครู และชมรมสวนพฤษศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ