วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 20/08/2563