วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย นายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการปฐมนิทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ก่อนออกฝึงานในสถานประกอบการ ประจำการศึกษา 2563 โดยให้ความรู้การศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงานในสถานประกอบการ แนวทางปฏิบัติตนในสถานประกอบการ แนะนำสถาน
ประกอบการที่ทำ MOU กับสถานศึกษา และทำสัญญาฝึกงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ