วิทยาลัยการอาขีพบ้านผือ จัดโครงการ แข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE B.E.C. CHAMPIONCHIP 2020 เป็นหนึ่ง โดยไม่พี่งยาสพติด และโครงการประกวดร้องพลงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ